Algemene voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. De voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en opgenomen op onze website; www.hoevenekum.nl.

Algemene Voorwaarden Hoeve Nekum Maastricht v.o.f.

Artikel 1. Identiteit:

Naam: Hoeve Nekum Maastricht v.o.f.
Vestigings- & bezoekadres: Nekummerweg 31 6212 NK Maastricht 
Telefoonnummer: +31 43 321 51 85
E-mailadres: info@hoevenekum.nl
KvK-nummer: 14630136

BTW-identificatienummer: NL801260474B01

 

Artikel 2. Klantgegevens

De gegevens die u via www.hoevenekum.nl verstrekt behandelen wij vertrouwelijk. Deze gegevens worden niet vastgelegd in een bestand.

Artikel 3. Toepasbaarheid

Onderstaande is van toepassing op alle bezoeken aan en het gebruik van de Hoeve Nekum website en op alle informatie en gegevens die via deze website worden aangeboden.

Artikel 4. Gegevens die verstuurd worden via de Hoeve Nekum website

De gegevens die u opgeeft via onze internetsite worden via een beveiligd protocol over het world wide web gestuurd. De Nederlandse cookiewetgeving schrijft voor dat gebruikers van Nederlandse websites toestemming moeten geven voor het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die bij een bezoek aan een website tijdelijk op de harde schijf van uw computer worden geplaatst.

Artikel 5. Internetverkoop

Voor verkopen aan consumenten/bedrijven via internet gelden de wettelijke regels voor verkoop op afstand. Hoeve Nekum verstrekt en verkoopt geen alcoholhoudende dranken aan personen jonger dan 18 jaar. Bij een bestelling van alcoholische dranken, bevestigt de klant met het plaatsen van een bestelling dat hij voldoet aan de wettelijke minimumleeftijd voor de koop van deze producten. De klant neemt de verplichting op zich dat alleen hij, of een door hem daartoe gemachtigde persoon die ook de wettelijke minimumleeftijd van 18 jaar heeft bereikt, de bestelling in ontvangst neemt.

Artikel 6. Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Hoeve Nekum internetsite waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij Hoeve Nekum. Het is niet toegestaan, zonder toestemming van Hoeve Nekum, de op de Hoeve Nekum website vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken anders dan voor persoonlijk gebruik.


Artikel 7. Prijs
 en verzendkosten

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw en inclusief accijnzen, belastingen, invoerrechten, andere heffingen.
 3. De op de Hoeve Nekum website genoemde prijzen zijn bindend, uitgezonderd bij verschrijvingen en afwijkingen door synchronisatiefouten. Alle prijzen in Euro’s. De prijzen zijn inclusief eventuele bezorgkosten in Nederland en exclusief eventuele cadeauverpakkingen.
 4. Verzendkosten voor België: onder de 6 flessen en onder de Euro 150,00 betaalt u een bijdrage in de bezorgkosten van Euro 15,00 inclusief 21%  btw per levering naar 1 adres in België. Tenzij anders overeengekomen

 

Artikel 8. Aanbod

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden wijnen. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Hoeve Nekum maakt gebruik van afbeeldingen. Deze afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden wijnen. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 3. Indien de wijn en/of aanverwant product niet meer voorradig is dan wordt u telefonisch of per e-mail op de hoogte gesteld. Hoeve Nekum stelt u dan een alternatief voor.

 

Artikel 9. Betaling

Voor bestellingen via de website gelden de volgende regelingen: U kunt bij een bestelling/bezorging uitsluitend vooraf betalen door middel van een betaling via Ideal.

 

Artikel 10. Bezorging algemeen

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 2. Hoeve Nekum zal alle geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 2 tot 3 werkdagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 2 tot 3 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 3. Na ontbinding conform het vorige lid zal Hoeve Nekum het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. De bezorging vindt plaats door Hoeve Nekum zelf of per koeriersdienst.
 6. Hoeve Nekum is nooit aansprakelijk voor schade ten gevolge van de overschrijding van de levertijd.

 

Artikel 11. Breuk of vermissing

Mocht er tijdens transport breuk of vermissing optreden dan draagt Hoeve Nekum er zorg voor dat de ontbrekende wijnen zo spoedig mogelijk nageleverd worden. De nalevering kan alleen uitgevoerd worden als u bij Hoeve Nekum  een melding maakt van breuk of een incomplete zending. U kunt de melding doorgeven via info@hoevenekum.nl

Artikel 12. Ontbinding overeenkomst

Indien de maximale levertijd van 30 dagen wordt overschreden heeft u het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden. 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

Hoeve Nekum is niet aansprakelijk voor bedragen hoger dan het factuurbedrag, althans niet voor een hoger bedrag dan waarvoor de verzekering van Hoeve Nekum aansprakelijk kan worden gesteld.
Ondanks de permanente zorg en aandacht die de auteurs en opstellers besteden aan de samenstelling van onze website, kan Hoeve Nekum op geen enkele wijze instaan noch enig garantie afgeven voor de juistheid of volledigheid van de informatie op de website. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Hoeve Nekum aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van deze website.

Artikel 14. Kwaliteitsgarantie

De ondernemer staat er voor in dat de wijnen voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 

Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud

 1. De geleverde producten blijven in eigendom van Hoeve Nekum tot het moment waarop de klant alle openstaande schulden ten opzichte van Hoeve Nekum heeft voldaan.
 2. Koper mag zolang niet is voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen de contractgoederen niet in eigendom aan derden overdragen anders dan in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf, noch de contractgoederen tot meerdere zekerheid aan derden verpanden.

 

Artikel 16. Rechtsgeschil

Alle gevallen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlands recht. Alle geschillen welke uit een overeenkomst tussen  Hoeve Nekum  en haar afnemers voortvloeien zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die verkoper redelijkerwijs moet maken ter handhaving van de naleving van deze voorwaarden en van de overeenkomst(en), waarin naar deze voorwaarden wordt verwezen, komen voor rekening van koper. Consumenten zijn deze kosten pas verschuldigd nadat zij hiertoe door verkoper zijn aangemaand.

Artikel 17. Klachten

Indien u, in het algemeen, een klacht heeft dan kunt u altijd contact met ons opnemen: e-mail; info@ hoevenekum.nl

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan voor consumenten, die u kunt vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij nemen vrijwillig deel aan een geschillenbeslechtingsprocedure. 

Heeft u nog vragen?

U kunt altijd contact met ons opnemen of uw vraag stellen via het contactformulier.

Contact